country-style.ru

Поиск по сайту

Задать вопрос

Читаем также

/stati/stroitelstvo-pod-klyuch.html

Строительство "под ключ"

Строительство "под ключ" - это возможность управлять всем строительным процессом , начиная от разработки проекта и до момента ввода объекта в эксплуатацию. Все строительные работы мы проводим ...

/stati/stroitelstvo-fundamenta.html

Строительство фундамента

Фундамент - это твердое подземное основание  домов, бань и других архитектурных сооружений. Он необходим для опорно-защитной функции и принимает на себя всю основную массу находящейся на нём ...

/oboi/kleim-oboi-sami.html

Клеим обои сами

Размер затрат на поклейку обоев во многом зависит от того, кто ее делает: нанимаете ли вы мастера или вы их клеите сами? Если вы задумали украсить свои стены дорогими обоями, то лучше доверить ...

Силикатная краска A b?ze (2.7 L)

pic_5526569737b33.jpg

Цена:
Описание Fas?dei - KS kr?sa. Piln?gi mat?ta silik?tkr?sa miner?l?m fas?d?m un iek??jiem apdares darbiem. Kr?su var lietot iepriek? nekr?sot?m miner?laj?m virsm?m, virsm?m, kuras iepriek? kr?sotas ar ka??u, ka??u cementa, cementa un silik?tkr?s?m. Var lietot ar? ?ie?e?u un cementa saistvielas bloku kr?so?anai, ?rdarbiem un iek?darbiem PRIEK?ROC?BAS: • Nedego?a • Izcila ?dens tvaika caurlaid?ba • Notur?ga pret atmosf?ras iedarb?bu • Ekolo?iski t?ra • Veido ??misku sasaisti ar miner?l?m virsm?m PIELIETO?ANA: Virsmu grunt?t ar KS grunti. Kr?so?anu var veikt 12 stundas p?c grunt??anas, uzkl?jot kr?su div?s k?rt?s ar laika interv?lu 12 stundas. Aizsarg?t vietas, kas nav paredz?tas apstr?d??anai (met?la virsmas, logu stiklus u.c.). Nekr?sot tie?u saules staru iedarb?b?, lietus un stipra v?ja laik?. Kr?sojam?s virsmas un apk?rt?j? gaisa temperat?rai kr?so?anas un ???anas laik? j?b?t ne zem?kai par 5?C un gaisa relat?vajam mitrumam ne liel?kam par 80%. Nav ieteicams kr?sot virsmas, kuras iepriek? kr?sotas ar alkidkr?sam, akrila, lateksa vai silikona kr?s?m. Svaigas betona virsmas grunt?t un kr?sot ne agr?k, k? 2 – 4 ned??as p?c celtniec?bas darbu pabeig?anas. Atk?rtoti kr?sot p?c 12 stund?m.