country-style.ru

Поиск по сайту

Задать вопрос

Читаем также

/dekorativnaya-shtukaturka/preimushchestva-dekorativnoj-shtukaturki.html

Преимущества декоративной штукатурки

У декоративной штукатурки есть много неоспоримых достоинств. Во-первых, это покрытие долговечно и не имеет стыков, а во-вторых, оно смотрится на стене, как единое целое. Декоративную штукатурку не ...

/stati/stroitelstvo-pod-klyuch.html

Строительство "под ключ"

Строительство "под ключ" - это возможность управлять всем строительным процессом , начиная от разработки проекта и до момента ввода объекта в эксплуатацию. Все строительные работы мы проводим ...

/sukhie-stroitelnye-smesi/primenenie-sukhikh-stroitelnykh-smesej.html

Применение сухих строительных смесей

Массовое применение современных строительных технологий стало толчком к появлению на рынке сухих строительных смесей. На сегодняшний день это одна из наиболее быстрорастущих и прибыльных отраслей ...

Силикатная краска C b?ze (9 L)

pic_55265697c9b74.jpg

Цена:
Описание Fas?dei - KS kr?sa. Piln?gi mat?ta silik?tkr?sa miner?l?m fas?d?m un iek??jiem apdares darbiem. Kr?su var lietot iepriek? nekr?sot?m miner?laj?m virsm?m, virsm?m, kuras iepriek? kr?sotas ar ka??u, ka??u cementa, cementa un silik?tkr?s?m. Var lietot ar? ?ie?e?u un cementa saistvielas bloku kr?so?anai, ?rdarbiem un iek?darbiem PRIEK?ROC?BAS: • Nedego?a • Izcila ?dens tvaika caurlaid?ba • Notur?ga pret atmosf?ras iedarb?bu • Ekolo?iski t?ra • Veido ??misku sasaisti ar miner?l?m virsm?m PIELIETO?ANA: Virsmu grunt?t ar KS grunti. Kr?so?anu var veikt 12 stundas p?c grunt??anas, uzkl?jot kr?su div?s k?rt?s ar laika interv?lu 12 stundas. Aizsarg?t vietas, kas nav paredz?tas apstr?d??anai (met?la virsmas, logu stiklus u.c.). Nekr?sot tie?u saules staru iedarb?b?, lietus un stipra v?ja laik?. Kr?sojam?s virsmas un apk?rt?j? gaisa temperat?rai kr?so?anas un ???anas laik? j?b?t ne zem?kai par 5?C un gaisa relat?vajam mitrumam ne liel?kam par 80%. Nav ieteicams kr?sot virsmas, kuras iepriek? kr?sotas ar alkidkr?sam, akrila, lateksa vai silikona kr?s?m. Svaigas betona virsmas grunt?t un kr?sot ne agr?k, k? 2 – 4 ned??as p?c celtniec?bas darbu pabeig?anas. Atk?rtoti kr?sot p?c 12 stund?m.